Proiecte > PROIECT 5.1 – RESTART PE PIATA MUNCII

Proiecte > PROIECT 5.1  – RESTART PE PIATA MUNCII

proiectelogo3

Aceasta pagina de site este cofinanţata din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

proiect5-1

Data publicare anunt: 11.07.2014

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”Titlul proiectului: ”Restart pe piata muncii”

Contract POSDRU/125/5.1/S/126862

                              Nr. CE 42/11.07.2014

                   

ANUNT privind achiziţia de SERVICII DE CUMPARARE NUME DOMENIU DE INTERNET, PROIECTARE SI GAZDUIRE SITE WEB in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/126862  – ”RESTART PE PIATA MUNCII!”

Denumirea contractelor de achizitie: SERVICII DE CUMPARARE NUME DOMENIU DE INTERNET, PROIECTARE SI GAZDUIRE SITE WEB

Achizitie: Cod CPV 72417000-6 Servicii de cumparare nume domeniu de internet

Cod CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri www

Cod CPV 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operare de site-uri www

CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE initiaza achizitie SERVICII DE CUMPARARE NUME DOMENIU DE INTERNET, PROIECTARE SI GAZDUIRE SITE WEB prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei in cadrul proiectului Restart pe Piata Muncii”.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului sau la email restart.corpulexpertilor@gmail.com

Data limita de depunere a ofertelor este 18 iulie 2014, ora 14:00.

Termen plata: 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selectie a ofertelor, caietele de sarcini precum si alte detalii legate de achiziţie sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, Bucuresti, precum si anexate aici.

Persoana de contact: Ana Maria DUMITRU

Email: restart.corpulexpertilor@gmail.com

Tel: 021.315.25.97 / Fax: 0358.815.116
Descarca „Documentatie achizitie site web”

Data publicare anunt: 10.04.2014

ANUNT SELECTIE EXPERTI PE TERMEN LUNG

 

  1. Prezentare

Incepand cu data de 10.04.2014, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, Bucuresti, este beneficiarului  unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862 – ”Restart pe piata muncii”.

 

Proiectul ”Restart pe piata muncii” are ca obiectiv general cresterea ratei de ocupare și reducerea somajului de lunga durata in randul tinerilor din regiunile de dezvoltare.

 

Obiective specifice:

OS 1) Reducerea somajului in regiunile in regiunile Sud – Muntenia, Sud – Est, Regiunea Bucuresti – Ilfov, Regiunea Sud – Vest prin furnizarea de informare, consiliere profesionala pentru un numar de 700 de persoane din grupul tinta.

OS2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 650 someri sau persoane in cautarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere profesionala, formare, mediere si plasare.

In vederea completarii echipei de implementare anuntam ca in perioada 07 – 11 iulie 2014, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, organizeaza selectie prin concurs de dosare a 4 experti pe termen lung, pentru pozitia Expert grup tinta (42h/luna/expert), avand urmatoarele responsabilitati:

– Identificarea / recrutarea grupului tinta

– Actualizarea permanenta a bazelor de date cu grupul tinta.

– Realizarea comunicarii cu grupul tinta, participarea la atragerea grupului tinta.

– Realizare de interviuri telefonice.

– Participarea la activitatile proiectului conform sarcinilor.

– Realizarea unei analize- diagnostic a fiecarei persoane din grupul tinta

 

Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate: 16 luni (iulie 2014 – octombrie 2015).

 

II.1. Criteriile de selecţie sunt :

– Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență în domeniile vizate

– Experientă în activitatea de specifica pentru care candideaza

– Experienta relevantă in proiecte implementate

– Experienţă în lucrul cu persoanele neocupate si someri

– Abilitaţi foarte bune de comunicare

– Capacitate de argumentare

– Permis de conducere categoria „B”

 

II.2. Cerintele minime pentru pozitia de Expert Grup Tinta:

–      studii superioare si abilitati de comunicare

–      experienta profesesionala generala mai mica de 5 ani

–      experienta profesionala specifica in implementare de proiecte

III. 1. Selecţia de CV-uri/Selecţia aplicanţilor selecţionaţi

– Etapa 1 de selecţie – CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la punctele II.1, II.2 si vor fi selecţionat pentru etapa II de selecţie

– Etapa 2 de selecţie – candidații ale căror cv-uri au fost selecţionat in Etapa 1 vor susţine un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție;

– Concluziile in urma interviului telefonic vor fi înscrise in fisa de evaluare (Anexa 1 conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

– După finalizarea interviurilor si completarea fisei de evaluare se va redacta un proces verbal cu rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

  1. CV-ul și documentele care să ateste experiența solicitantului (diplome, recomandări, etc), semnate –  vor fi transmise în format electronic, la adresa restart.corpul , până vineri, 11 iulie 2014, ora 12:00.
  2. Selecția experților se va face sub rezerva aprobării Actului adițional de către OIRPOSDRU Nord Est.

 

Coordonator centre regionale,

          Radu COMŞA

Data publicare anunt: 04.06.2014

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”Titlul proiectului: ”Restart pe piata muncii”

Contract POSDRU/125/5.1/S/126862

 

In atentia potentialilor ofertanti,                                               Nr. CE 7 / 04.06.2014

 

INVITATIE  PARTICIPARE

 

 

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu, în calitate de achizitor, organizează achizitia directa prin prospectare a pietei – studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de  Servicii de securitate si sanatate in munca / PSI / medicina muncii, Cod CPV 71317100-4 / 71317210-8 / 85147000-1  conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

 

Achizitor

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu,  tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115; e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

Detalii suplimentare: Ana Maria DUMITRU, 021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115, e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Categoria si descrierea  serviciului care urmeaza sa fie prestat

Scopul prezentului contract este achizitia de servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru personalul angajat de Solicitant / Parteneri in vederea protejarii stării de sănătate a acestuia si, implicit, a implementarii cu succes a proiectului mai sus mentionat.

Conform Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă art. 12, angajatorul are obligatia sa elaboreze sau sa intre in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri. Angajatorull are, de asemenea, obligatia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate la amenajarea locurilor de munca.

Prestatorul de servicii medicale in domeniul sanatatii si securitatii in munca are obligaţia respectării următoarelor acte normative în vigoare:

Legea nr.319/2006

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 – HG nr. 1048/2006

Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu se accepta niciun fel de deviere de la acesta iar orice oferta care nu respecta cerintele prezentului Caiet de Sarcini va fi declarata neconforma.

In cadrul contractului de prestari servicii, ofertantul va efectua urmatoarele activitati:

1.Elaborarea unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca in cadrul Solicitantului / Parteneri.

Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta etapa de baza in vederea constituirii documentatiei SSM. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca.

2.Intocmire documentatie de securitate si sanatate in munca solicitata prin Legea 319/2006 – Dosarul SSM

Elaborarea de Instructiuni Proprii tinand cont de particularitătile activitătii fundatiei precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.

 Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie pe baza lucrarii de evaluare a factorilor de risc.

 Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor.

 Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiilor.

 Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului cu aprobarea angajatorului.

 Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de prevenire si protectie, conform HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca – daca este cazul

 Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in munca impuse de lege.

  1. Instruirea introductiv – generala a angajatilor Achizitorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca cu scopul însuşirii cunoştinţelor şi a formarii unor bune deprinderi in domeniul securitatii şi sănătatii în munca. In cadrul sesiunii de instruire vor fi expuse urmatoarele probleme:

 legislatia de securitate si sanatate în munca;

 consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în munca;

 riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;

 masuri la nivelul organizatiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

Conţinutul instruirii trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator si consemnata in instructiunile proprii. Rezultatele instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi consemnate în mod obligatoriu în fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Fisele de instruire individuala vor fi de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.

Serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului sus-mentionate vor fi efectuate de către prestator la sediul Achizitorului după un grafic stabilit de comun acord pe timpul derulării contractului. Achizitorul va efectua programarea cu acordul Prestatorul si va urmari efectuarea integrala a instruirii.

Pachetul de servicii de instruire va fi asigurat pentru un numar de minim 10 de angajati si maxim 60 de angajati.

Valoarea totala a serviciilor se va determina in baza preturilor unitare per angajat pentru serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului declarate prin oferta financiara – Vezi Formularul 1 din Documentatia de atribuire.

 

Pretul contractului de prestari servicii SSM / PSI / MEDICINA MUNCII: 29.032,25 lei, fara TVA

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de  31.10.2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul www.cursuri-accesare-fonduri.eu, sau se poate solicita prin telefon tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115 sau  e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com .

Descarca „Documentatie de atribuire ssm medicina muncii”

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/126862 este cofinantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

Termenul limita de primire a ofertelor   09.06.2014, ora 12.00.

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2, pana la data de 09.06.2014, ora 12.00.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor09.06.2014, ora 12.00,  la adresa  in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2.

Criteriul de atribuire a contractului : Preţul cel mai scăzut.

 Manager Proiect,

Valentin DIMON

Data publicare anunt: 04.06.2014

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”Titlul proiectului: ”Restart pe piata muncii”

Contract POSDRU/125/5.1/S/126862

                                            Nr. CE 8 /04.06.2014

ANUNT privind achiziţia de PAPETARIE in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/126862 – ”RESTART PE PIATA MUNCII!”

 

Denumirea contractelor de achizitie: PAPETARIE

Achizitie: PAPETARIE

Articole mărunte de birou – Cod CPV 30197000-6

Articole de papetarie si alte articole din hartie – Cod CPV 30199000-0

Accesorii de birou – Cod CPV 30192000-1

CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE initiaza achizitie PAPETARIE prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei in cadrul proiectului Restart pe Piata Muncii”.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului sau la email restart.corpulexpertilor@gmail.com

Data limita de depunere a ofertelor este 09.06.2014, ora 14.00.

Termen plata: 90 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Descarca „Documentatie achizitie papetarie”

Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selectie a ofertelor, caietele de sarcini precum si alte detalii legate de achiziţie sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, Bucuresti, precum si anexate aici.

Persoana de contact: Ana Maria DUMITRU

Email: restart.corpulexpertilor@gmail.com

Tel: 021.315.25.97 / Fax: 0358.815.116

 

Data publicare anunt: 04.06.2014

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”Titlul proiectului: ”Restart pe piata muncii”

Contract POSDRU/125/5.1/S/126862

Nr. CE 6 / 04.06.2014

In atentia potentialilor ofertanti,

 

INVITATIE  PARTICIPARE

 

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu, în calitate de achizitor, organizează achizitia directa prin prospectare a pietei – studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de  Servicii de expertiză contabilă, Cod CPV  79211000-6, conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

 

Achizitor

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu,  tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115; e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

Detalii suplimentare: Ana Maria DUMITRU, 021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115, e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

 

Locul prestarii serviciilor

La sediul Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene,  Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2.

 

Categoria si descrierea  serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6

Verifica si certifica evidenta contabila sintetica si analitica a proiectului ”Restart pe piata muncii” – POSDRU/125/5.1/S/126862;

Verifica si certifica desfasurarea activitatilor financiar contabile in conformitate cu legile in vigoare;

Verifica toate documentele si registrele contabile obligatorii prevazute de lege (balante de verificare, registrul jurnal, documentele financiareetc.);

Expertul contabil va elibera o atestare în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – Ghid de aplicare – emis de CECCAR, editia a 3-a, revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si va semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala sau cerere de plata.

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de  31.10.2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul www.cursuri-accesare-fonduri.eu, sau se poate solicita prin telefon tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115 sau  e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com .

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/125/5.1/S/126862 este cofinantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor   09.06.2014, ora 14.00

Descarca „Documentatie de atribuire servicii expert contabil”

 

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

 

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2, pana la 09.06.2014, ora 14.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor09.06.2014, ora 15.00 la adresa  in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2.

Criteriul de atribuire a contractului : Preţul cel mai scăzut.

 

 

 Manager Proiect,

Valentin DIMON

 

 

Data publicare anunt: 04.06.2014

Nr. CE5/04.06.2014

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de „Servicii de audit financiar” – ID 126862

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: Restart pe piata muncii
Axa prioritară 5. „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/126862

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de „Servicii de audit financiar” în cadrul proiectului „RESTART PE PIATA MUNCII” – ID 126862

CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr. 26, et.1, ap.16, interfon 303, Sector 1, achiziţionează prin procedura de achiziţie „cumparare directă” conform prevederilor Ordinul 1120 / 2013emis de  Ministrul Fondurilor Europene, „Servicii de audit financiar”, necesare pentru implementarea proiectului „Restart pe piata muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/125/5.1/S/126862, Axa prioritară 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”; Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Codul de clasificare:  CPV : 79212100-4 – Servicii de auditare financiară.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 09.06.2014 ora 12:00 la sediul nostru din Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr. 26, et.1, ap.16, interfon 303, Sector 1, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”.

Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 72580.65 LEI, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 17 luni, pana la depunerea ultimei cereri de rambursare.

Specificaţiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.cursuri-accesare-fonduri.eu  sau de la sediul nostru.

Descarca „Specificatii tehnice audit financiar”

Persoana de contact: Dumitru Ana – Maria, e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com  ; tel +40 21 315 25 97, fax: +40 358 816 115 .

 

Data publicare anunt: 14.04.2014

SELECTIE PARTENER PROIECT POSDRU ”RESTART PE PIATA MUNCII”

 

  1. Prezentare

Incepand cu data de 10.04.2014, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, Bucuresti, este beneficiarului  unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862 – ”Restart pe piata muncii”.

 

Proiectul ”Restart pe piata muncii” are ca obiectiv general cresterea ratei de ocupare și reducerea somajului de lunga durata in randul tinerilor din regiunile de dezvoltare.

 

Obiective specifice:

OS 1) Reducerea somajului in regiunile in regiunile Sud – Muntenia, Sud – Est, Regiunea Bucuresti – Ilfov, Regiunea Sud – Vest prin furnizarea de informare, consiliere profesionala pentru un numar de 700 de persoane din grupul tinta.

OS 2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 650 someri sau persoane in cautarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere profesionala, formare, mediere si plasare.

In vederea inlocuirii unui partener din cadrul proiectului, anuntam ca in perioada 14.04.2014 – 25.04.2014, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, organizeaza selectie PARTENER.

 

 Atasat prezentului anunt  – Metodologie selectie partener proiect POSDRU 126862 – ”Restart pe piata muncii”.

Descarca „Metodologie selectie partener POSDRU 126862”

 

 

Pentru detalii va stam la dispozitie:

Telefon: 021 315 25 97 / Fax: 0358 816 115

E-mail : restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

 

Manager Proiect,

Valentin DIMON

 

PROIECT 5.1  – RESTART PE PIATA MUNCII

DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ratei de ocupare și reducerea somajului de lunga durata in randul tinerilor din regiunile de dezvoltare.Obiective specifice:

OS 1) Reducerea somajului in regiunile in regiunile Sud – Muntenia, Sud – Est, Regiunea Bucuresti – Ilfov, Regiunea Sud – Vest prin furnizarea de informare, consiliere profesionala pentru un numar de 700 de persoane din grupul tinta.

OS2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 650 someri sau persoane in cautarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere profesionala, formare, mediere si plasare.

Pentru atingerea obiectivelor se vor derula un set de activitati integrate care vizeaza dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabila pe piata muncii, prin promovarea invatarii continue si dezvoltarea sistemelor de educatie si formare corelate cu cerintele pietei muncii, prin programe de consiliere profesionale si a serviciilor de mediere, acestea avand efecte pe termen lung pe piata muncii diversificand optiunile de angajare si imbunatatind capacitatea de ocupare pe piata muncii. Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU si obiectivelelor PRAOIS, PDR 2007-2013 ale regiunilor Bucuresti – Ilfov, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, PNDR 2007 – 2013, generand un efect pozitiv pe termen lung datorita dezvoltarii capitalului uman atat din mediul urban cat si din mediul rural, cresterii competitivitatii acestuia si promovarea medierii pe piata muncii prin informare cu privire la locurile de munca vacante si conditiile de ocupare, in paralel contactandu-se si posibili angajatori pentru a le fi aduse la cunostinta candidaturile beneficiarilor proiectului. Prin DCI al POSDRU 2007-2013, Romania si-a asumat 1.650.000 beneficiari, din care in cadrul DMI 5.1 pentru anul 2013 un numar de 59.000 participanti programe integrate, 59% participanti la programe integrate certificati, din care 26.000 – femei si 14.000 tineri, 25% participanti la programe integrate care urmeaza o alta forma de pregatire sau isi vor gasi un loc de munca in termen de 6 luni. Astfel, prin cei 700 membri ai grupului tinta participanti la programe integrate, 165 femei (minim 47%) participanti la programe integrate certificati-femei, 13% din participanti la programe integrate certificati care isi vor gasi un loc de munca in 6 luni si 5% participanti la programe integrate care vor urma o alta forma de pregatire, proiectul contribuie la direct realizarea obiectivului general POSDRU si a principalelor obiective operationale ale DMI 5.1, iar implementarea va conduce la imbunatatirea capacitatii de ocupare, vor prevenii crestrea numarului de someri si vor facilita reintegrarea acestora pe piata muncii din regiunile Sud – Muntenia, Sud- Est, Bucuresti – Ilfov, Sud – Vest. Obiectivele propuse sunt justificate de necesitatea abordarii unor probleme de importanta majora pentru situatia actuala a pietei muncii, si anume: persoanele aflate in somaj de o lunga perioada de timp intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietei muncii moderne, au o motivatie scazuta pentru cautarea si mentinerea unui loc de munca si calificarile lor sunt redundante de cele mai multe ori pentru cerintele pietei muncii actuale.

Durata implementare: 18 luni

Parteneri:

Solicitant: CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Partener : CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA, CONSILIERE, ORIENTARE SI PLASARE A FORTEI DE MUNCA ”FORMATEMP”

Partener: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Buget: 11.126.562 lei

 

CONTEXTUL PROIECTULUI

Prin atingerea obiectivului de crestere a capac. de ocupare pentru 700pers. proiectul contribuie la reduc. disparitatilor intre reg. inscriindu-se in linia Politicii de Coeziune a UE. Obiectivul general al proiectul este in linie cu Stategia europ. de la Lisabona. Strategia implem. de proiect va conduce la cresterea ratei gen. de ocupare in 4 reg.din Romania. Prin implem.de masuri de promovare a mobilitatii fortei de munca (consiliere, FP, mediere si consiliere antreprenoriala) proiectul se inscrie in obiectivele Agendei Lisabona. Intre Liniile directoare integrate pentru Crestere Economica si Ocuparea Fortei de Munca 2007-2013 se numara cresterea accesului la ocupare prin reducerea somajului si inactivitatii. Printre actiunile prioritare ale strategiei in Comunicarea Comisiei in favoarea formarii pe tot parcursul vietii sunt mentionate:dezvoltarea serviciilor integrate de ocupare si promovarea formarii practice. Obiectivul proiectului este in acord cu trei prioritati ale PND 2007-2013:cresterea gradului de ocupare/ratei de participare pe piata muncii,respectiv stimularea ocuparii si imbunatatirea calitatii resurselor umane,incluziune sociala. Prin contributia sa la atingerea obiectivelor de ocupare deplina si dezv. durabila proiectul este in linie cu PNDR 2007-2013 si cu obiectivul de dezv. si folosire mai eficienta a capitalului uman din Romania prevazut de CSNR 2007-2013. Masurile active de ocupare pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca, ca si actiunile de promovare a integrarii pers. dezavantajate pe piata muncii se inscriu in Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2011-2013 . Grupul tinta al proiectului este constituit din 700 pers. din mediul urban si rural din reg.Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia, Sud – Est, Sud – Vest (din care 325 someri de lunga durata,165 femei,85 someri tineri etc ). Nevoile grupului tinta au fost identif. in urma unui proces de consultare cu partenerii. Aceasta analiza a permis identif. urmat.nevoi comune ale grupului tinta: lipsa accesului la informatii privind toate oportunitatile de ocupare si a accesului la servicii integrate de ocupare de calitate;lipsa motivatiei pentru munca;lipsa competentelor in domenii cerute pe piata reg. sau locala, respectiv lipsa certific. in meserii cautate de angajatori,capac.scazuta de ocupare in domenii non-agricole pentru cei din mediul rural,oportunitati scazute de ocupare in zonele rurale, nivelul de trai scazut.Accesul limitat la servicii de ocupare conduc in mod cert la fenomenul somajului neinregistrat. Din situatia statistica a somajului la 31 mai 2013(date ANOFM – http://www.anofm.ro/situaţia-statistică-a-şomajului-înregistrat-la-31-mai-2013-0 ) la nivel national reiese ca: rata somajului inregistrat a fost de 5,03% mai mica cu 0,26 pp decat cea din luna aprilie a anului 2013 si mai mare cu 0,39 pp fata de cea a luni mai a anului 2012. Nr. total de someri la 31/05.2013, este 443.985 pers., scazand cu 23.104 pers. fata de cel de la finele lunii anterioare. Referitor la somajul inregistrat pe sexe, in luna mai 2013, comparative cu luna aprilie 2013, rata somajului masculine a scazut de la 5,88% in luna aprilie la 5,59%, iar rata somajului feminin a scazut de la 4,64% in luna aprilie la 4,41%. Nr.somerilor femei inregistrati la 31 mai 2013 era de 184.193 persoane. Structura somajului pe grupe de varsta la 31.05.2013 se prezinta astfel, dintr-un total de 443.985 pers.: sub 25 ani – 44.320, intre 25 si 30 de ani – 34.089, intre 30 si 40 de ani – 107.776, intre 40 – 50 de ani – 129.156, intre 50 si 55 de ani – 59.483, si peste 55 de ani – 69.161. Chiar daca la nivelul reg. de implem.sunt raportate rate mai mici ale somajului, exista un numar mare de persoane care nu se mai afla inregistrate in baza de date ANOFM-ului. Prin proiect se propune a fi stimulata ocuparea somerilor tineri si de lunga durata ce se confrunta si cu probleme de exluziune sociala. Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ce vor fi implicate in proiect sunt de multe ori si beneficiari de ajutor social sau mame cu multi copii care traiesc in la limita subzistenţei. Acestia se confrunta cu nivel scazut de educatie, lipsa calificarilor formale, tendinta de a fi implicati pe piata muncii “la negru”.Prin campaniile de promovare prevazute (media si conferinte) la nivelul fiecarei din cele 4 zone de implem. peste 800 pers. vor fi activate si informate asupra serviciilor de ocupare si FP de care pot beneficia.Prin furnizarea serviciilor de informare, orientare,consiliere,FPC la informarea beneficiarilor cu privire la ocupatiile cerute pe piata muncii si la ridicarea nivelului lor profesional (inclusiv certificari) oferindu-le asistenta pentru individualizarea traseului educational si de FP, consiliere pentru autocunoastere, pentru dezv. resurselor personale, pentru construirea planului carierei. tehnici de cautare a unui loc de munca, instruire si consiliere antreprenoriala in cadrul unor sesiuni dedicate. Suportul personalizat pe parcursul procesului de consiliere va creste motivarea pers., mobilitatea ocupationala si geografica a acestora. Prin atingerea obiectivului de cresterea a ratei de ocupare pentru 700 pers. din 4 reg. din Romania proiectul contribuie la cresterea nivelului de trai al grupului tinta. Prin activitatile de FP in ocupatii cerute pe piata muncii proiectul va creste competitivitatea a 650 de pers. pe piata muncii, oferindu-le posibilitatea continuarii ulterioare a parcursului profesional. Sprijinirea accesului si participarii la FP vor contribui in mod substantial la abordarea procesului de invatare si munca ca un proces care se deruleaza pe tot parcursul vietii,la sprij. ocupabilitatii si integrarii pe piata muncii.Un element esential in dezv.acestei atitudini este inform. cursantilor asupra posibilei rute de FP facilitata de absolvirea progr. de FP. Activit. de FP si mediere vor fi insotite un efort de consiliere suport permanent, crescand motivatia acestora pentru munca si stima de sine.Prin aceste progr. de FP se vor urmari si furniz. altor competente necesare dezv. pers. si integrarii pe piata muncii: utilizare TIC . Progr.de consiliere si orientare profesionala si progr. de FPC vor cuprinde, totodata, module privind SSM, precum si aspecte privind protectia mediului.Proiectul isi propune ca prin transf.si adaptarea unui model de inovativ de ocupare sa contribuie la cresterea capacitatii de ocupare si atragere/mentinere pe piata muncii a somerilor, pers. aflate in cautarea unui loc de munca.Valoarea adaugata a proiectului consta in faptul ca modelul de ocupare promovat este bazat pe dezv. parteneriatelor la nivelul comunitatilor si in special a acelora intre furnizorii privati si publici de servicii de ocupare cu respect. rolurilor si responsab. fiecaruia si in spiritul principiului subsidiaritatii si transversalitatii. Abordarea serv. de ocupare se va face pornind de la nevoile pietei in vederea asig. unei ocupari sustenabile.

 

INDICATORI

 

ID Indicatori [1 output] Valoare
345 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate 325
346 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: femei 165
347 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri 85
351 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare – acces pe piaţa muncii 700
352 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 650
353 Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii 325

 

ID Indicatori [2 result] Valoare
348 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%) 100
349 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei 51
350 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: tineri 26
354 Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piaţa muncii 13
355 Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire (%)- acces pe piaţa muncii 5
356 Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piaţa muncii 90
357 Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piaţa muncii 35
358 Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii 15
359 Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii 325
360 Număr participanţi FSE – femei 250
361 Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 120
362 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – acces pe piaţa muncii 0

 

Grup ţintă
GRUP ŢINTĂ

 

ID Grup ţintă Valoare
62 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala 0
75 Persoane în căutarea unui loc de muncă 375
76 Persoane inactive 0
122 Şomeri 0
123 Şomeri de lungă durată 325
124 Şomeri peste 45 ani 0
125 Şomeri tineri 0
158 Someri de lunga durata tineri 85