AI ACCES – AI INFORMATIE!

AI ACCES – AI INFORMATIE!

 


stegur

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

”INVESTITII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRA”

Titlul Proiectului: ”AI ACCES – AI INFORMATIE”

Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI:

”AI ACCES – AI INFORMATIE!”

 

CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE, cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Str. Mr. Bacila Vasile, nr.1, a implementat proiectul ”AI ACCES – AI INFORMATIE”, cofinantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala,in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala.

Valoarea totala a proiectului este de 123.352 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 89.753,63 lei. Proiectul s-a implementat in Bucuresti, Sector 2,  Str. Tudor Arghezi, nr. 26, pe o durata de 6 luni.

Obiectivul General: Dezvoltarea organizațională prin creșterea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Rezultatele proiectului constau in acces la internet broadband,  achizitionarea de echipamente TIC si licente aferente, domeniu .ro si semnatura electronica.

Detalii suplimentare puteti obtine de la: Manager Proiect – Manuela Nae

Tel: 021.315.25.97 / Fax: 0358.815.116 / Email: corpulexpertilor.fsce@gmail.com

 

 


 

 

OPERATIUNEA 311

proiectelogo4 Machetaanuntpresa

Data publicare anunt: 24.07.2014

Anunţ de participare la procedura pentru „Achizitie upgrade servicii internet broadband”” în cadrul proiectului „AI ACCES – AI INFORMATIE” – SMIS 41019

 

Proiect cofinanţat  prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Titlul proiectului: AI ACCES – AI INFORMATIE!
Axa prioritară 3. „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Domeniul major de interventie 1: ”Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operatiunea 1:   „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Nr. de identificare al contractului: 1853/311/09.05.2014

 

Nr. 181 / 24.07.2014

In atentia potentialilor ofertanti,

INVITATIE  PARTICIPARE

 

 

CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr. 26, et.1, ap.16, interfon 303, Sector 1, achiziţionează prin procedura de achiziţie „cumparare directă” conform prevederilor Ordinul 1120 / 2013 emis de  Ministrul Fondurilor Europene, „Upgrade servicii internet broadband”, necesare pentru implementarea proiectului „AI ACCES – AI INFORMATIE”, proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), conform contractului de finanţare 1853/311/09.05.2014, Axa prioritară 3. „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”,Domeniul major de interventie 1: ”Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operatiunea 1:   „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.

Codul de clasificare:CPV 72400000-4 – Upgrade servicii internet broadband

Nr. crt Denumire UM Cant. Pret /luna / fara tva Valoare TVA  Total cu TVA(lei)
1 Upgrade Servicii internet broadband  (de la furnizori  de internet autorizaţi de către ANCOM) luna 12 500 lei 120  lei 7.440,00

 

Obiectul contractului : Servicii de Upgrade servicii internet broadband pentru 12 luni

 

.

 

Modul de prezentare si depunere a ofertelor

Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

  • Acte infiintare ofertant
  • Certificat constatator Registrul Comertului
  • Copie conform cu originalul dupa certificatul-tip eliberat de ANCOM care atestă realizarea notificării generale conform prevederilor OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Formularele A – G (atasate Documentatiei de atribuire)

 

Ofertele se vor depune până la data de 31.07.2014, ora 12:00 la sediul nostru din Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr. 26, et.1, ap.16, interfon 303, Sector 1, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului”preţul cel mai scăzut„.

Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valabilitatea ofertei: 90 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 12 luni.

Modalitatea de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire este publicata pe site-ulwww.cursuri-accesare-fonduri.eu, sau se poate solicita prin telefon tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115 sau  e-mail: corpulexpertilor.fsce@gmail.com.

Descarca „Documentatie de atribuire servicii internet”

Modalitatea de finanţare şi de plată: Plata se va realiza prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator,  în baza instrucţiunii nr. 307880/12.11.2013  a  Autoritaţii de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” din cadrul Ministerului Economiei,  privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plată.

Contractul  1853/311/09.05.2014 este cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin  Programul Operational  Sectorial  „Cresterea Competitivitatii Economice”.

 

Persoana de contact: Ana Maria DUMITRU, e-mail: corpulexpertilor.fsce@gmail.com  ; tel +40 21 315 25 97, fax: +40 358 816 115 .

 

Intocmit,                                                                                            Aprobat / Avizat,

Expert Achizitii Publice                                                                      Manager Proiect

Ana Maria DUMITRU                                                                       Manuela NAE

 


 

Data publicare anunt: 24.07.2014

 

 

Anunţ de participare la procedura pentru „Achizitie echipamente TIC si licente software”” în cadrul proiectului „AI ACCES – AI INFORMATIE” – SMIS 41019

Proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Titlul proiectului: AI ACCES – AI INFORMATIE!
Axa prioritară 3. „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul major de interventie 1: ”Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”
Operatiunea 1:   „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”
Nr. de identificare al contractului: 1853/311/09.05.2014

Nr. 179 / 24.07.2014

In atentia potentialilor ofertanti,

 

INVITATIE  PARTICIPARE

 

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu, în calitate de achizitor, organizează achizitia directa prin prospectare a pietei – ofertare, in vederea atribuirii contractului deAchizitie echipamente TIC si licente software, Cod CPV  30213100-6, 48620000-0, 48310000-4, 48761000-0, 48821000-9, 32413100-2, 31712118-0 conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

 

Achizitor

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2, website: www.cursuri-accesare-fonduri.eu,  tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115; e-mail: restart.corpulexpertilor@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul furnizarii:

La sediul Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene,  Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, sector 2.

 

Categoria si descrierea contractului care urmeaza sa fie prestat:

Furnizare a 9 computere portabile, 9 licente sistem operare, 9 licente antivirus,10 licente suita software tip office,  1 server, 1 licenta sistem operare server, 1 licenta antivirus server, 1 imprimanta multifunctionala, 1 router, 1 sursa neintreruptibila de tensiune, 3 prize simple ingropate.

Valoarea estimata a contractului:

Tip furnizare Numar bucati Pret unitar fara TVA Valoare TVA Valoare Totala cu TVA
Computer portabil 9 3.000,00 lei 720,00 lei 33.480,00 lei
Licente sistem operare 9 750,00 lei 180,00 lei 8.370,00 lei
Licente antivirus 9 375,00 lei 90,00 lei 4.185,00 lei
Licente suita software tip office 10 2.500,00 lei 600,00 lei 31.000,00 lei
Server 1 7.000,00 lei 1.680,00 lei 8.680,00 lei
Licenta sistem  operare server 1 7.500,00 lei 1.800,00 lei 9.300,00 lei
Licenta antivirus server 1 2.100,00 lei 504,00 lei 2.604,00 lei
Multifunctionala 1 4.000,00 lei 960,00 lei 4.960,00 lei
Router 1 1.500,00 lei 360,00 lei 1.860,00 lei
Sursa neintreruptibila de tensiune 1 500,00 lei 120,00 lei 620,00 lei
Priza simpla ingropata 3 7,50 lei 1,80 lei 27,9 lei
TOTAL 105.086,90 lei

 

 

Termen de finalizare sau durata contractului:

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil 90 zile.

Modul de prezentare si depunere a ofertelor:

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2, pana la 31.07.2014, ora 14.00

Ofertantii interesati vor trebui sa transmita urmatoarele documente:

  • Acte infiintare ofertant
  • Certificat constatator Registrul Comertului
  • Formularele A – G ( atasate Documentatiei de atribuire)

 

Termenul limita de primire a ofertelor   31.07.2014, ora 14.00

 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor31.07.2014, ora 15.00 la adresa  in Bucureşti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, sector 2.

 

Criteriul de atribuire a contractului : Preţul cel mai scăzut.

 

 

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Descarca „Documentatie de atribuire IT”

Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul www.cursuri-accesare-fonduri.eu, sau se poate solicita prin telefon tel.021/ 315 25 97, fax: 0358/816 115 sau  e-mail: corpulexpertilor.fsce@gmail.com .

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va realiza prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator,  în baza instrucţiunii nr. 307880/12.11.2013  a Autoritaţii de Management pentru  Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” din cadrul Ministerului Economiei,  privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plată.

Contractul  1853/311/09.05.2014 este cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin  Programul Operational  Cresterea Competitivitatii Economice.

 

Persoana de contact: Ana Maria DUMITRU, e-mail:corpulexpertilor.fsce@gmail.com  ; tel +40 21 315 25 97, fax: +40 358 816 115 .

 

Intocmit,                                                                                           Aprobat / Avizat,

Expert Achizitii Publice                                                                  Manager Proiect

Ana Maria DUMITRU                                                            Manuela NAE

 

 

 


AI ACCES – AI INFORMATIE!

 

DESCRIERE PROIECT

În acord cu Cadrul Strategic Național de Referință, proiectul își propune să contribuie la  creșterea transparenței instituționale, a credibilitãții și scãderea costurilor. Una dintre prioritățile Strategiei Naționale de Broadband intitulată „Depăşirea decalajului de broadband” consideră pe drept că acoperirea cu conexiuni de broadband este esenţială pentru stimularea creşterii economice şi       a locurilor de muncă. (POS CCE – Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Astfel, proiectul nostru a fost elaborat in deplină concordanță cu tendința de creştere a ratei de pătrundere a serviciilor de broadband în România (numărul de conexiuni broadband / 100 locuitori) de la 5% în 2005 până la 40% în 2015, asigurând adoptarea TIC în sistemul productiv, în activităţile administrative, în viaţa cotidiană şi dezvoltarea unei generaţii mai noi şi mai bune de produse şi servicii, capabile de a concura pe o piaţă globalizată.

Valoarea adaugată

Îmbunatățirea  comunicării  în cadrul organizației și  a comunicării dintre organizație și colaboratorii externi este una dintre cele mai importante valențe ale valorii adaugate. Totodată  utilizarea echipamentelor utilizate constituie premisa dezvoltării competențelor digitale ale membrilor organizației și  asigură   facilitarea accesului la informație.

Durata implementare: 6 luni

Buget:  123.352,10 lei

 

 

 

OBIECTIVE

Obiectivul General: Dezvoltarea organizațională prin creșterea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Obiectivele Specifice:

  1. Dotarea organizației prin achiziționarea de echipamente TIC și periferice (1 server, 9 calculatoare personale portabile, echipamente de rețea, echipamente periferice, licențe software, sistem de semnatură electronică).

2.Realizarea unei interfețe comunicaționale online prin realizarea unui site.

  1. Abgradarea conexiunii la internet.

INDICATORI

–        numar de calculatoare conectate la internet broadband: 10

–        numar conexiuni la internet realizate prin proiect: 1